Akreditovaný kurz Sportovní masáž (kód 69-037-M)

Akreditovaný kurz Sportovní masáž (kód 69-037-M)

Kurz se od roku 2014 přejmenoval na Sportovní masáže.

Kurz se dříve označoval: Akreditovaný kurz Masér pro sportovní a rekondiční masáže.

Autorizovaná zkouška pak umožňovala získat Profesní kvalifikace Sportovní masáže 69-037-M

Naše akreditace zde 

Začínáme úvodní společnou organizační schůzkou a úvodní hodinou.

Výuka probíhá

Pondělí 15:00 - 19:00.

Délka kurzu 3 měsíce

Cena 7900 Kč.

 

Naše pravidlo s termíny:

Obvykle jsou kurzy zahajovány v lednu, dubnu a v září.

 

Aktuální termíny najdete v kalendáři akcí.

Musím mít zdravotnické vzdělání?

Ne, nemusíte.

Požadujeme věk nad 18 let.

Dosažené vzdělání SŠ

Trestní bezúhonnost

Osvědčení. Jak si zřídím ŽL?

Kurz je akreditovaný MŠMT. Trvá 150 hodin. Vzdělávací centrum JK je držitel Autorizace od MŠMT od roku 2012.

Závěrečná zkouška - autorizovaná, Dílčí kvalifikace Sportovní masáž (kód DK: 69-037-M).

Závěrečná zkouška probíhá před autorizovanou osobou (komise) dle Hodnoticích standardů definovaných MŠMT.

Obdržíte osvědčení s celostátní platností a na základě něho si můžete požádat o živnostenský list na Živnostenském úřadu.

(MŠMT = Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy)

Pokyny ke kurzům - co s sebou?

  • 1 prostěradlo,
  • 1 ručník, mýdlo,
  • pracovní oděv bílé barvy nebo světlý
  • psací potřeby
  • přezůvky
  • svačina, pití
  • dobrou náladu a chuť učit se

Závěrečná zkouška - autorizovaná

Vzdělávací centrum Jana Knittlová má udělenou autorizaci od roku 2012 k realizaci kvalifikačních zkoušek pro

Profesní kvalifikace Sportovní masáž (kód: 69-037-H).

Informace na webu www.vzdelavaniaprace.cz:

www.vzdelavaniaprace.cz/ao.html?id=794&kid=320&query=Sportovn%C3%AD%20mas%C3%A1%C5%BE

 

Požadavky ke zkoušce se řídí hodnotícími standardy, definovanými MŠMT. Přesný rozpis okruhů a otázek je uveden v příloze:

původní:

Sportovní masáž rozsah ZKOUŠKY a AUTORIZACE_2012verejnost.pdf (392 kB)

nový od 13.5.2013

69-037-m-sportovni-masazks(1).pdf (98,2 kB)

 Národní soustava kvalifikací   s detailními informacemi je k dispozici zde:

původní: www.narodni-kvalifikace.cz/detailHodnoticihoStandardu.aspx?q=mas%C3%A9r&id=241

nový standard od 13.5.2013

 

Podmínky k průběhu zkoušky dle MŠMT:

Podstatou zkoušky před tzv. autorizovanou osobou je ověření, zda si zájemce osvojil danou odbornost (kvalifikaci) vymezenou kvalifikačním standardem příslušné dílčí kvalifikace. Ověření probíhá formou zkoušky podle hodnoticího standardu této dílčí kvalifikace. O zkoušku může požádat každá fyzická osoba starší 18 let, která získala alespoň základy vzdělání. Zkoušku lze konat pouze tehdy, byl-li pro danou dílčí kvalifikaci schválen kvalifikační i hodnoticí standard a byla-li pro danou dílčí kvalifikaci udělena autorizace alespoň jedné osobě.

Podmínkou pro konání zkoušky je podání přihlášky ke zkoušce

prihlaska-ke-kvalifikacni-zkousce-Kni.doc (77 kB)

a úhrada stanoveného poplatku za zkoušku. Informace o ceně na vyžádání (dle počtu osob, termínu, apod.)

Žadatel zašle přihlášku ke zkoušce na adresu:

Vzdělávací centrum Jana Knittlová, Wellnerova 7 , 779 00 Olomouc nebo na email: jana.knittlova@seznam.cz

Autorizovaná osoba Jana Knittlová - zašle žadateli do 21 dnů ode dne doručení přihlášky pozvánku ke složení zkoušky. Zkouška se tedy může konat nejdříve za 21 dnů, které uplynou ode dne odeslání pozvánky ke zkoušce (žadatel však může požádat o dřívější termín). Pokud žadateli nevyhovuje termín navržený autorizovanou osobou, stanoví autorizovaná osoba po dohodě termín nový, nejpozději však do 6 týdnů od doručení pozvánky.

Poplatek za provedení zkoušky musí být autorizované osobě uhrazen nejpozději 7 dnů před dnem konání zkoušky, pokud se uchazeč s autorizovanou osobou nedohodnou jinak.

Nemůže-li se uchazeč ve stanoveném termínu zkoušky zúčastnit ze zdravotních nebo jiných vážných důvodů, může nejpozději 2 dny před stanoveným termínem zkoušky písemně požádat s uvedením důvodu autorizovanou osobu o stanovení jiného termínu. Zkouška musí proběhnout nejpozději do 6 týdnů od doručení pozvánky. Avšak i v případě, že se uchazeč omluví v termínu kratším než 2 dny před konáním zkoušky, může autorizovaná osoba jeho omluvu akceptovat a stanovit po dohodě termín náhradní.

Jestliže se uchazeč ve stanoveném termínu ke zkoušce nedostaví bez omluvy, posuzuje se, jako by u zkoušky neuspěl a již zaplacený poplatek se mu nevrací.